lørdag 6. juni 2009

Mer om sametingsrådets reindriftsmelding..

Jeg vil ikke gi slipp på behandlingen av AP-rådets melding om samisk reindrift under siste plenum. NSR fremmet sammen med Flyttsamlista og Aarjel Læstoe en omfattende merknad i saken fordi rådets melding på flere områder var mangelfull. Merknaden inneholdt konkrete tiltak, bl.a i forhold til barn og kvinner, i forhold til ivaretakelse av tradisjonskunnskap i forskningen og reindriftsforskning generelt, samt beredskap i forhold til klimaendringer for å nevne noen. Merknaden inneholdt også to setninger om motorferdsel, der vi "kom i skade" for å si at utstrakt barmarkskjøring utover det som er næringsrelatert, bør forbys. Dette skapte aktivitet blant flere av de mannlige representantene i tinget, som det jo alltid gjør når man tar ordet "barmarkskjøring" i sin munn. AP rykket også ut i media og foretok en utvidet fortolkning av innholdet i disse to setningene. Vårt budskap var å signalisere at vi ikke ønsker et frislipp i forhold til barmarkskjøring, både av hensyn til miljø og ikke minst fordi de områdene vi bruker i dag også skal kunne brukes av kommende generasjoner.

Av en merknad på 9 sider som inneholdt viktige tiltak for næringen, var det altså kun 2 setninger om barmarkskjøring som AP fant det som viktig å fokusere på. Dette ble tydeliggjort gjennom behandlingen i Sametinget, hvor AP (dessverre) parkerte debatten om reindrift til å omhandle barmarksjøring. Ved å lede oppmerksomheten bort fra reindriftssaken, unngikk dermed AP debatt rundt egen reindriftsplitikk, bl.a i forhold til framtidig forvaltning. De ledet også oppmerksomheten bort fra det faktum at de ikke støttet innholdet i opposisjonens merknad, som omhandlet konkrete tiltak i forhold til barn og kvinner, forskning og tiltak i forhold til konsekvensene av klimaendingene m.m.

Selv om NSR og AP har ulik tilnærming i reindriftspolitikken, er det Sametingets ansvar å påse at den reindriftspolitikk man fører er fundamentert i næringen. Dette har også betydning for den gjensidige tillit som er nødvendig i samhandlingen mellom reindriften og Sametinget.

Ingen kommentarer: