onsdag 18. april 2012

Kystfiskesaken - viktig nok for plenumsbehandling?

Kystfiskesaken har gjennom behandlingen av sametingsrådets beretning i dag blitt behørig omtalt og debattert. Da kystfiskeutvalgets innstilling ble behandlet i juni 2011, hadde vi ingen proposisjon å forholde oss til. Nå er den kommet, og innholdet tatt i betrakting gir absolutt grunn til plenumsbehandling. Dette sier altså sametingsrådet nei til.Plenumet er sametingets høyeste organ, og det er dermed også plenum som skal beslutte hvilket behov plenumet har for å behandle denne saken. Noe annet vil være å kneble parlamentet i ett av de viktigste sakene som sametinget noen gang har behandlet.

I lovproposisjonen slås det fast at det ikke kan bygges noen rettigheter på den historiske bruken som kyst- og fjordbefolkninga i Finnmark har til disse områdene. Det slås også fast at det ikke er nødvendig å innføre en kollektiv rett til fiske for de som bor i kyst- og fjordområdene for å sikre det materielle grunnlaget for den samiske kulturen.

Departementet avviser kategorisk kjernepunktet i kystfiskeutvalges vurdering om at folk som er bosatt i fjordene og langs kysten har på grunnlag av historisk bruk og reglene i folkeretten om urfolk og minoriteter rett til fiske i havet utenfor Finnmark, og at det skal gjelde alle folkegrupper.

Når departementet sier at de ikke kan se at det eksisterer noen eksklusiv rett for de som bor langs fjordene, verken i Finnmark eller i andre områder langs kysten, er dette i klar tekst å si at befolkningen i kyst- og fjordområdene skal forbli rettsløse. Med en slik tilnærming til saken, er det i enda sterkere grad av interesse for plenum å få behandlet proposisjonen, noe også dagens beretningsdebatt gir et klart uttrykk for.