lørdag 6. juni 2009

APs troverdighet i reindriftssaker.

Under Sametingets plenum i forrige uke ble «Sametingsrådets melding om samisk reindrift» behandlet. Der snakket Sametingspresident Egil Olli varmt om hvor viktig det er med en god dialog med reindriften. Dette står i sterk kontrast med innholdet i AP-rådets melding om reindrift, hvor AP langt på vei sa at Sametinget skal overta forvaltningen av reindrifta UTEN at dette er forankret i næringen selv. NSR kunne ikke under noen omstendigheter støtte et forslag som i så sterk grad berører reindriften uten at de har fått anledning til å uttale seg i saken og delta i prosessen om en eventuell ny framtidig forvaltningsmodell.

Under konsultasjonene om ny reindriftslov i 2006 ble besluttet at det skulle nedsettes et utvalg bestående av Norske Reindriftssamers Landsforbund, Sametinget og departementet til å utrede den framtidige forvaltingen av reindriften. Formålet med å nedsette et slikt utvalg er at reindriften som en direkte berørt part i saken skal få anledning til å fremme sitt syn i saken og delta i prosessen. Sametingsrådet burde i stedet for å forskuttere Sametingets rolle som forvalter, ha bestrebet seg på å få nedsatt det allerede omtalte utvalget slik at man får et solid grunnlag å eventuelt bygge en ny fremtidig forvaltningsstruktur i reindrifta på.

AP har i denne saken nok engang vist at de har liten troverdighet i reindriftsspørsmål.

Ingen kommentarer: