tirsdag 24. februar 2009

Torill Bakken og reindriften

Sametingsrepresentant for Finnmarkslista, Torill Bakken, uttaler at det er en skam at reindriften som en samisk næringsgruppe får ”overkjøre et annet samisk lokalsamfunn” mens ”lokalsamfunnet står helt maktesløs tilbake”. Bakken mener både reindriftsloven og reindriftens rettigheter må under lupen, bl.a fordi reindriften ”tar rettigheter fra andre samer”. Bakkens uttalelser føyer seg inn i rekken av hennes mange utfall mot reindriften.

Jeg kan ikke annet enn beklage at Bakken gjennom disse uttalelsene for det første stiller spørsmål til samiske rettigheter, i dette tilfellet reindriftens rettigheter, og nører opp om konflikter mellom reindriften og andre interesser. Selv om man som folkevalgt representerer ulike interesser og næringer, mener jeg det er en plikt for alle å påse at man ikke er med å skape/forsterke konflikter innad i det samiske samfunnet og i forhold til det øvrige samfunn.

Uten at jeg har lest Lagmannsrettens dom i Nervei-saken, antar jeg de har gjort en grundig vurdering som ledet til at reindriften vant fram med sine anførsler. Man kan være så uenig eller enig i resultatet som man bare vil, men derfra å hamre løs på en næring og gi den skylden for at nærmest all næringsutvikling i Finnmark er stoppet opp, tar jeg fullstendig avstand fra.

tirsdag 10. februar 2009

En øm og verkende tå...

APs nominasjon i Ávjovárre valgkrets skapte et internt kaos som kuliminerte ved at APs partisekretær Martin Kolbergs stilte krav om ny nominasjon. Dette ble støttet av APs fylkeslag. Nominasjonen ble underkjent fordi valget ikke var i henhold til kjønnsbalansen. Når det gjelder spørsmålet om kjønnsbalanse og likestilling er vi alle enige om at det er viktig å påse at det ikke blir overvekt av ett kjønn på de ulike sametingslistene. Dette er så selvfølgelig at jeg ikke skal gå nærmere inn på den problemstillingen.

Det som er mer interessant i denne sammenhengen er de mekanismene som kommer til uttrykk når en partiavhengig sametingsgruppe går utover moderpartiets vedtekter. APs sametingsgruppe har hevdet sin frie og uavhengige rolle i forhold til AP sentralt, men denne saken viser nok engang at dette er en sannhet med modifikasjoner. Dette understøttes forøvrig av Aps forumsleder i valgkretsen, som klart uttrykte i media at han hadde gitt beskjed til forumsstyret at "vi er nødt til å følge Aps regler..".

Når det gjelder APs samepolitiske valgprogram er det heller ikke fritt fram, da valgprogrammet må godkjennes av APs Landsstyre. Det kan bety at gode samepolitiske saker som står i strid med APs grunnsyn ikke vil bli godkjent. Da er vi ved kjernen av mitt lille resonnement. Hvor fri og uavhengig er APs sametingsgruppe i sitt arbeid, når det de foretar seg må ligge innenfor rammene av hva Youngstorget måtte mene? Sametinget skal være et fritt og uavhengig parlament, der samiske saker skal kunne fremmes uten at et norsk parti skal sette skranker for hva som er samepolitisk akseptabelt eller ikke. Jeg vil anta at dette er en situasjon som APs sametingsgruppe heller ikke kan leve med i lengden, såfremt man har en reell målsetning om å fremme de samiske interessene og skape trygge vilkår for den samiske samfunnsutviklingen.

Jeg antar at når APs nestleder la bredsiden til i forhold til Ailis uttalelse i nominasjonssaken, var det fordi Aili traff en øm og verkende tå i AP organisasjonen.