lørdag 11. mars 2017

Hets og hatytringer mot samer

I kjølvannet av mitt siste blogginnlegg, ble det gjennom media rettet betydelig fokus på sjikanerende adferd ovenfor reindriftsamer. Omtrent samtidig som blogginnlegget kom på trykk, kunne man lese om en lignende sak på nettsidene til NRK Sápmi, hvor reindriftsutøvere fra Salten fikk gjennomgå i kommentarfeltene på facebook. Her stod navngitte personer fram med oppfordringer om å skyte rein, med fortellinger der man fóret hunden på reinskinn hele vinteren, og andre som karakteriserte reindriftens folk som «De jævla lappan». I dette tilfellet var det kommentatorene selv som gjorde at saken havnet i medias søkelys. Til tross for dette ville aktørene i Facebook-tråden likevel være anonym når NRK tok kontakt dem. Nettrollene meldte seg også raskt på debatten om E8-traseen i Ramfjord, der reineierne stilte krav om konsekvensutredning av planlagte trasé, et krav som er godt fundamentert i lovverket som en plikt i plansaker av denne størrelsesorden. Kommentarfeltene til saken flommet over av stygge utfall mot reindriften, usakligheter som overhodet ikke har noe med saken å gjøre og som i seg selv er straffbart. Det er derfor ikke akseptabelt at avisa Nordlys lot sjikanerende uttalelser få slippe til i ordskiftet.

Selv om sjikanerende uttalelser tidvis flyter opp til overflaten i sosiale media, foregår denne type hets i all hovedsak i det skjulte (men ikke mer skjult enn at de fleste i lokalmiljøet kjenner til at det skjer). Uansett om det skjer i det offentlige rom eller i det skjulte, er det like fullt uakseptabelt. At dette får grobunn i lokalmiljøene, handler ikke bare om manglende kunnskaper om reindriften, men er også basert på fordommer og negative holdninger som har røtter langt tilbake i tid. I mange lokalsamfunn er folk klar over at dette skjer, men lar være å gripe inn av hensyn til godt naboskap. Problemet blir dessverre ikke borte av den grunn. I stedet bidrar man indirekte til å gi slik adferd legitimitet, og som igjen overføres til oppvoksende generasjoner som fortsetter der foreldrene slapp.  På denne måten vil man aldri komme til livs problemet.     

I hht. en nylig undersøkelse som ble gjort blant over 11000 samer fordelt over 25 kommuner fra Trøndelag og nordover, ble det avdekket at samer har over 4 ganger så stor risiko for å bli utsatt for diskriminering enn den øvrige majoritetsbefolkningen, og hvor den vanligste formen som ble innrapportert var basert på etnisk diskriminering. Førsteamanuensis Ketil Lenert Hansen ved Norges arktiske universitet forklarer at det i forhold til reindrift ofte skyldes arealkonflikter hvor reindrifta kommer under et press. Han eksemplifiserer dette ved gruvedriften i Nord-Norge, som er virksomhet som ofte kommer i konflikt med tradisjonelle samiske næringer. Han viser til at ansvarlige myndigheter har et ansvar å påse at samiske interesser og kultur blir ivaretatt. (Klassekampen 24.10.2016).

Det er derfor positivt at Norske Samers Riksforbund (NSR) i et åpent brev til statsminister Erna Solberg ber om at det iverksettes nasjonale tiltak mot hets og hatytringer mot samer. Tiltakene skal ha et formål om å forebygge netthets og hatytringer mot samer generelt, og reindriftsutøvere spesielt. Sametingsrepresentant Christina Henriksen viser til at «…manglende kunnskap og forståelse for reindriftas historie og dagens driftsvilkår gjør at altfor mange feilaktig ser på reindrifta som inntrengere selv i tradisjonelle samiske områder, eller som konkurrenter om arealer». Jeg deler hennes refleksjoner, og er enig i at noe må gjøres for å stoppe denne type handlinger.

NSR anmoder i samme brev om at Likestillings- og diskrimineringsombudet foretar en vurdering av hvordan de kan være med å forebygge, overvåke, rapportere og følge opp hatytringer mot samer. Det blir derfor interessant å se hvordan dette vil bli fulgt. Selv om både Salten, Rebbenesøy og Tromsø har fått oppmerksomhet i media på grunn av hets mot samer, betyr det ikke at disse områdene står i en særstilling når det kommer til slike saker. Dette er et utstrakt problem overalt hvor det drives reindrift.