søndag 30. august 2009

JA - til Tromsø inn i forvaltningsområdet for samisk språk

Med bakgrunn i NSRs pressemelding angående Tromsø inn i forvaltningsområdet for samisk språk, har APs Raimo Valle foretatt en tolkning av innholdet som i følge han selv ledet til et sjokk. Valle mener NSR uttrykker motstand mot en slik innlemmelse. Dersom Valle hadde lest pressemeldingen grundig, ville han ha unngått ubehageligheten. Jeg vil imidlertid gjøre det klart at jeg IKKE kan akseptere at Valle tillegger meg en holdning som jeg verken har uttrykt eller innehar. For å røske Valle ut av sjokktilstanden, vil jeg her å nå få presisere: NSR ER IKKE I MOT Å INNLEMME TROMS INN I FORVALTNINGSOMRÅDET FOR SAMSIK SPRÅK!!! Tvert i mot.

Som allerede sagt, er det utrolig positivt om Tromsø, som første by, blir innlemmet i forvaltningsområdet. Men NSR mener I TILLEGG at det er like viktig å ha et fokus på å styrke språket blant barn, unge og voksne i regionen. Det skal tross alt være noen som skal kunne henvende seg på samisk til Tromsø kommune og benytte seg av det samiskspråklige tilbudet som gis gjennom det å være innenfor forvaltningsområdet.

Vi mener derfor at samtidig som Tromsø blir innlemmet i forvaltningsområdet, må statlige myndigheter også bidra til at samisk blir et hverdagsspråk i Tromsøområdet. Dette kan både være å styrke den samiske barnehagen, språksenteret i Ulsfjord og gi voksne anledning til å ta språket tilbake gjennom voksenopplæring samt andre språktiltak. I den sammenheng vil også etablering av Samisk Hus i Tromsø være en viktig språkarena.

Dette er tilak som NSR mener er like viktig å satse på som å få innlemmet Tromsø inn i forvaltningssområdet. Og for å gjenta det jeg sa i Sameradioen på spørsmålet om hva NSR foretrekker, så var svaret: Ja, takk begge deler. Det ene utelukker ikke det andre!!!

fredag 28. august 2009

FrPs fiske-revolusjon

FrP fornekter seg ikke. Nå har de rettet blikket mot fiskeriene, hvor Råfiskloven og Deltakerloven ikke ser ut til å passe inn i FrPs markedsliberalistiske tenkning. Disse lovene kan dermed se ut til å gå en usikker tid i møte dersom FrP kommer til makten. I går kunne man høre i media at FrP foreslår at fiskerne bare skal få utbetalt en del av minsteprisen når de leverer fangsten til fiskeoppkjøperne!!!Den resterende del av betalinga får fiskerne når fangsten er solgt og fiskeoppkjøperne har fått den prisen de skal ha!!!

Konsekvensene av en politikk hvor minsteprisordningen skal fjernes, vil spesielt ramme kystfiskerne som dermed blir nødt å forhandle om prisen på kaia. En slik usikkerhet vil føre til at mange fiskere ikke ser det hensiktsmessig å fortsette i næringen. Dette er kanskje også meningen, sett i sammenheng med Frps ønske om å privatisere fiskeriene med kvoter fordelt på et fåtalls hender. Dette vil i såfall bety at mange lokalsamfunn, bl.a i Finnmark, vil forsvinne.

Da er det grunn til spørre seg om de 34% av FrPs velgere i Finnmark ønsker dette for hjemfylket? I såfall er det å skyte seg selv i begge føtterne!!

fredag 21. august 2009

Først folk, og så finnan..

Først folk, og så finnan!
Dette var et velbrukt ordspråk i de områdene jeg kommer fra i hine hårde tider..om det gjaldt ekspedering i butikk eller servering av mat i større settinger..Når jeg hørte FrP-topp Per Willy Arnesen påstander om at samene ikke er et urfolk, og at samene var det siste folket som kom til nordkalotten, kom dette ordspråket tilbake i mine tanker.

Nå er det ingenting som gjør meg overrasket når det kommer til utspill fra FrP, men det jeg lurer på er hva de samene som stiller til valg for FrP mener om disse utspillene??Er samene et urfolk og er det sånn at først kom folket og så kom finnan??

torsdag 20. august 2009

FrP glimret med sitt fravær!

I dag var det den første listetoppdebatten i valgkrets 4, hvor kandidatene måtte svare for seg i forhold til bysamenes situasjon, samisk hus, barnehager, skole, utdanning og læremiddelsituasjonen m.m. Alle listene stilte opp til debatt, bortsett fra FrP!

FrP hadde, for alt jeg vet, gyldig forfallsgrunn, men de har da flere kandidater på listen?? Vi fikk derfor ikke hørt hva de mener i disse spørsmålene (selv om svarene skulle være kjent for de fleste). For meg handler det likevel om å høre det med egne ører.

Kanskje har Frp oppdaget at de ikke har så mye å stille opp med i slike debatter, hvor partiene normalt kappes om fortelle om alt de vil bidra med i den samiske samfunnsbyggingen de neste 4 årene. Kanskje er det slik at når alt kommer til alt, er det ikke så kjekt å skulle sitte å si at dersom "vi" kommer til makten, vil Riddu Riddu miste bevilgningen og samiske barnehager må legges ned. Det er i allefall konsekvensene av Frps politiske framstøt om at kulturlivet må klare seg selv hvis de kommer til makten. Enhver same med respekt for seg selv eller det samiske samfunnet
må ha problemer med å fronte en slik politikk. Så i bunn og grunn forstår jeg FrPs fravær i debatten!!!

Aili eller Egil??

Thats the question...
Dette sametingsvalget vil ikke bare være et verdivalg, men også et presidentvalg hvor kommende sametingspresident enten blir Aili eller Egil. Den mest iøyenfallende forskjellen mellom de to kandidatene at Aili i alle saker er klar i sitt samepolitiske budskap, mens Egil ikke makter å formidle hva han og AP står for. I de tilfellene hvor Egil har hatt klare formuleringer, har partikollegaer sentralt rykket ut og sådd tvil om hvorvidt dette er i tråd med APs politikk. Så langt har det gått at Egils egne partikollegaer i AP sentralt har karakterisert han som udugelig (jfr. minerallovsaken). Jeg har tidligere uttrykt hva slike omtaler gjør med sametingspresidentens status som øverste leder av samenes eget folkevalgte organ, så det lar jeg ligge. Det jeg er mer opptatt av er at same-APs budskap til stadig radbrekkes av det øvrige partisystemet i AP. Det gjør at same-APs budskap mister troverdighet, samtidig som man blir i villrede i forhold til hvem og hva man kan feste lit til. Hvordan kan APs listekandidater leve med deres samepolitiske budskap blir slaktet av egne partifeller??Og hvem skal velgerne kunne tro på??

Jeg overvar en samepolitisk debatt mellom listekandidatene i Troms tidligere i kveld, og Willy sa helt klart at det beste for samepolitikken er at man er en del av et partisystem hvor man kan påvirke systemet innenfra. Han mener altså at det beste for utviklingen av det samiske samfunnet er at beslutninger tas bak lukkede dører på APs partikontor og at konsultasjoner får best resultat når AP sitter på begge sider av forhandlingsbordet.

Siste sametingsperiode har med full tyngde vist at Willys påstand ikke stemmer, da AP sentralt har raljert med same-AP etter eget forgodtbefinnende og gått på tvers av samepolitiske saker som de har fremmet. I denne sammenheng har Egil ikke maktet å ta et samepolitisk oppgjør med Youngstorget.

Det skulle derfor være enkelt å ta et valg mellom Aili og Egil, aller mest fordi Aili er klinkende klar på hva hun står for, og at hun har NSR i ryggen i forhold til den samepolitikk hun fremmer!