torsdag 18. juni 2009

Et tilbakeblikk til 1969...

Jeg er i gang med å sortere papirer, og mye går i søpla av hensyn til lagringsplass. I virmmelen av papirer dukket NSRs landsmøteresolusjoner opp fra det første landsmøtet i 1969 og fram til i dag. For de av dere som skulle lure på hva NSR første resolusjoner omhandlet, skal få et lite resymé her:

1)NSR krever at de norske myndigheter bøyer seg for realitetene i Høyesteretts dom av 20. pril 1968 angående samers rett til land og vann.
"I praksis vil dette si:
- Samisk bruksrett anses jevngodt med eiendomsretten
- At myndighetene medvirker til en kartlegging av de samiske rettighetsområder
- At det ikke legger hindringer for den samiske bruksutøvelse i de aktuelle områder
- At den økonomiske gevinst fra disse ormåder går til samene selv
- Enhver innskrenkning i disse rettigheter er gjenstand for erstatning etter vanlige regler".


Hva har hendt siden da???
I 2005 ble Finnmarksloven vedtatt og med den kom også Finnmarkskommisjonen. Nå er SRU II neste steg i dette arbeidet. Den gang ble NSR karakterisert som radikal, i dag snakker flere norske partier om dette som den største selvfølgelighet!!

2) NSR påpeker ovenfor myndighetene at det også bor samer i "..kystdistriktene av Finnmark og Troms, Nordland, Sør- og Nord-Trøndelag og Hedmark".

Hva har hendt siden da???
I dag betegnes dette som det samiske bosettingsområdet i Norge!

3)NSR krever at "..Fiskeridepartementet snarest tar skritt i retning av fredning av Porsangerfjorden mot fiske med snurpere og trål" av hensyn til lokale fjordfiskere.

Hva har hendt siden da??
I dag har vi fått Kystfiskeutvalgets utredning som slår fast at fjordfiskerne har rettigheter til marine ressurser. Samiske rettighetsspørsmål er fortsatt vanskelig for norske partier, og Arbeiderpartiet våget ikke behandle saken før valget!!

4)NSR henstillet til Regjeringen om å inkludere samer i utvalget som skal utrede samiske husflid og at det "for framtiden gis plass for samisk representasjon i offentlige utvalg vedrørende den samiske befolkningen"

Hva har hendt siden da???
I dag er det naturlig at det skal være slik, men vi opplever fortsatt å måtte minne myndighetene om dette.

5) NSR krever at veimyndighetene snarest tar de nødvendige skritt for å "få gjennomført veistekningen Tana bru - Karasjok - Kautokeino, den såkalte indre riksvei"

Hva har hendt siden da???
Vel, i dag er veien der!!

Og sånn kunne jeg ha gått gjennom resolusjonene år for år. Jeg kan bare konstatere at det ikke småtteri NSR har fått kvittert ut siden 1969!

Ingen kommentarer: