tirsdag 7. juli 2009

Sannheten om læremiddelsaken!

Aili uttaler til NRK Samiradio at AP bruker sametingets midler til valgkamp, jfr.
www.nrk.no/kanal/nrk_sami_radio/1.6681619
APs PR-stunt som skulle få flere til å vende NSR ryggen, ser ut til å ha fått en motsatt effekt sett ut fra de mange kommentarene som er kommet inn etter at artikkelen ble lagt ut på nett. Det er mulig vi ikke har klart å kommunisere godt nok ut det som er realiteten i saken, ettersom flere av kommentarene synes å peke i den retning. For det er riktig som det sies at det var NSR som bestilte en evaluering av læremiddelsituasjonen fordi denne ikke opplevdes som tilfredstillende. Den ferdigstilte rapporten kom omtrent samtidig med maktskiftet i sametinget, og det ble i kjølvannet av dette "avdekket" et stort boklager med gamle og til dels utdaterte samiske læremidler. Jørn Are Gaski, som ble ansvarlig rådsmedlem for læremidler, hauset opp saken og framstilte NSR og sametinget som syndebukker. På denne måten fikk han ledet oppmerksomheten bort fra de som må ta en betydelig del av ansvaret for det såkalte "bokberget" - nemlig kommunene, hvorav flere er AP-styrte. Det er kommunenes plikt å kjøpe inn samiske læremidler til samiske elever.

I ettertid kan man konstatere at saken har vært håndtert på en særdeles uverdig måte fra APs side. Både Willy Ørnebakk og Jørn Are Gaski har med sine utspill satt Sametinget i et dårlig lys, noe som har gitt vann på mølla til Sametingets motstandere. De store boklagrene viser tvert i mot at Sametinget, før AP kom til makten, gjorde det som var Sametingets ansvar - nemlig å se til at det ble produsert samiske læremidler.

torsdag 2. juli 2009

Kvinners stilling i reindrifta - kun på papiret??

Spørsmålet om hvordan få flere kvinner inn i reindriften dukker tidvis opp i ulike sammenenhenger og i ulike fora. Temaet har vært utredet og det foreligger flere rapporter som slår fast at selv om det ikke nødvendigvis foreligger rettsstridig forskjellsbehandling mellom kjønnene i reindriftsnæringen, kommer kvinner ofte dårligere ut i reindriften enn menn. Dette er så veldokumentert at konklusjonen synes å være klinkende klar: kvinner kommer dårligst ut i næringen.

Vel, fakta har vi, men hva skjer i praksis?? Ganske lite, etter det jeg kan se. I 2005 var 16 % av alle driftsenhetsinnehaverne kvinner, og denne situasjonen har neppe endret seg nevneverdig siden den gang. Dette er en konsekvens av at kvinner ikke når fram i kampen om egne driftsenheter (nå kalt siidaandeler i hht. den nye reindriftsloven).

I noen av de tilfellene hvor kvinner har ønsket å ta på seg et siidalederansvar, har de møtt motstand da de ikke blir vurdert som kompetent nok fordi de mangler tilstrekkelig praksis fra den daglige reindriftsutøvelsen. Men da er det grunn til å spørre om NÅR skulle disse kvinnene ha fått all denne praksisen fra, når reindriftsloven av 1979 regelrett fjernet kvinnene fra den daglige drift???.

Industrialiseringen av reindrifta førte til fokus på kjøttproduksjon, økt mekanisering og støtteordninger ble spisset mot "aktive reindriftsutøvere" (pr. definisjon menn med driftsenheter). Her ble kvinnene de reelle taperne. Nå skal altså konsekvensene av en feilslått reindriftspolitikk bli brukt mot de kvinner som ønsker å ta på seg et lederansvar innenfor et reinbeitedistrikt.

Etter mitt syn er dette helt uholdbart, og det er på tide at man tar alle utredninger og rapporter på alvor og går i gang med konkrete tiltak. For utredninger har ingen nytte så lenge de støver ned i en skuff! Man kan for eksempel begynne med å gi de fåtalls kvinnene som ønsker egen siidaandel anldning til å få det.