onsdag 1. oktober 2008

Institusjonsmeldinga og Samisk Hus på Senja.

Jeg har i mitt tidligere blogginnlegg kommentert at sametingspresident Egil Olli har forhåndsmeldt sin avgang som sametingspresident såfremt AP ikke får gjennomslag for institusjonsmeldingen. AP har dermed lagt all politisk prestisje i denne saken, selv om flere av de berørte institusjonene har anmodet om at saken sendes ut på høring før den vedtas i plenum.

Selv om Olli understreker at dette er rådets melding og dermed også rådets politikk som fremmes, skal det faktisk voteres over saken på kommende plenum. Opposisjonen kan fremme forslag og merknader til meldingen slik det gjøres i andre saker. Dersom det skulle bli et flertall for APs melding, har vi vedtatt sammenslåinger av institusjoner, endringer i organisasjonsform og endringer i den økonomiske situasjonen som vil få omfattende konsekvenser for institusjonene uten at de har fått saken på høring.

NSR anser det som helt uforsvarlig å votere over en sak hvor grunnlaget mangler, dvs institusjonenes egne innspill og meninger. Eksempelvis vil det for Samisk Hus på Senja, som fortsatt er i en oppbyggingsfase, være katastrofalt om dagens ordning med et fast tilskudd over sametingets budsjett blir søkerbasert. Dette vil føre til en uforutsigbar situasjon, der det ikke vil være mulig å planlegge institusjonens virksomhet fram i tid. En søkerbasert ordning vil innebære at man kan få alt fra omsøkte tilskudd til ingenting. Med et slikt utgangspunkt vil det kunne ta knekken på Samisk Hus på Senja og den motivasjon og engasjement som er i forhold til å holde hjulene i gang. Både Samisk Hus på Senja og alle andre institusjoner fortjener rammevilkår som er stabil og framtidsretta.

I et brev til Sametingets plan- og finanskomité fra styreleder i Samisk Hus på Senja heter det at ”Vi registrerer bl.a at det er foreslått endringer i tilskuddsordningen til institusjonene ved at eksisterende ordning med midler over det faste driftsbudsjett skal endres til å bli søkerbasert. I tillegg ser vi også at institusjoner skal sammenslås. Da vi ikke har noe grunnlag for å vurdere hvilke konsekvenser dette vil få for Samisk Hus AS, ber vi som berørt institusjon om at meldingen sendes ut på høring før den behandles i plenum”.

Styreleder viser i samme brev til prosessen, der Sametinget i forkant av saken skulle avlegge et besøk på Samisk Hus AS. Senere ble besøket avlyst fra Sametingets side, hvor det i stedet ble avholdt et telefonmøte med styreleder. Styreleder påpeker i sitt brev at "Under dette møtet ble det fra Sametingets side overhodet ikke fremmet noen signaler ovenfor oss om hvilke endringer vi kunne vente oss i forhold til meldingen. Når dette ikke ble gjort, fikk vi heller ingen mulighet til å respondere på eventuelle forslag".

Det er nettopp slike henvendelser som ligger til grunn for at NSR ikke vil behandle saken før den har vært ute på høring. Først da har vi fått et godt nok grunnlag for å fatte beslutning i saken.

Ollis kabinettspørsmål

Sametingspresident Egil Olli har lagt all politisk prestisje i saken om institusjonsmeldingen og har bebudet avgang såfremt AP ikke får gjennomslag for den i plenum. Dette til tross for at mange av institusjonene selv har gitt uttrykk for at meldingen må sendes ut på høring før den blir vedtatt, noe NSR har støttet fullt ut. Vi støtter denne anmodningen først og fremst fordi Sametinget skal være opptatt av å høre hvilket syn som råder ute blant de som blir berørt av de sakene vi behandler.

Da NSR jobbet med meldingen om kunst ble kunstnerne involvert i prosessen fra starten av. Dette ble gjort fordi vi ser viktigheten av at en sak har legitimitet ute blant de som berøres av den. Dette kan vi som politikere ikke lukke øyne og ører for. Det virker derfor noe underlig at sametingspresidenten legger all politisk prestisje i denne saken, når han har alt å vinne på å følge rådene fra institusjonene om en høringsprosess.

Dersom AP velger å gå på denne saken, signaliserer de samtidig at de setter politisk prestisje foran oppfatninger og syn i det samiske samfunn. Vi er valgt inn på sametinget for å gjøre en jobb for de som har gitt oss sin stemme, noe som også forplikter oss til å høre og fremme saker som samfunnet er opptatt av. Når sametingspresidenten nå truer med kabinettspørsmål i forhold til institusjonsmeldinga, er det grunn til å mistenke at AP har ventet på en ”gylden anledning” til å gå av på. Dessverre er dette en heller dårlig sak å gå på, da den utad gir et bilde av en maktarroganse fra Aps side som nok vil bli husket til kommende valg. Dette er, om ikke annet, bra for NSR når valgkampen for alvor kommer i gang.