søndag 30. august 2009

JA - til Tromsø inn i forvaltningsområdet for samisk språk

Med bakgrunn i NSRs pressemelding angående Tromsø inn i forvaltningsområdet for samisk språk, har APs Raimo Valle foretatt en tolkning av innholdet som i følge han selv ledet til et sjokk. Valle mener NSR uttrykker motstand mot en slik innlemmelse. Dersom Valle hadde lest pressemeldingen grundig, ville han ha unngått ubehageligheten. Jeg vil imidlertid gjøre det klart at jeg IKKE kan akseptere at Valle tillegger meg en holdning som jeg verken har uttrykt eller innehar. For å røske Valle ut av sjokktilstanden, vil jeg her å nå få presisere: NSR ER IKKE I MOT Å INNLEMME TROMS INN I FORVALTNINGSOMRÅDET FOR SAMSIK SPRÅK!!! Tvert i mot.

Som allerede sagt, er det utrolig positivt om Tromsø, som første by, blir innlemmet i forvaltningsområdet. Men NSR mener I TILLEGG at det er like viktig å ha et fokus på å styrke språket blant barn, unge og voksne i regionen. Det skal tross alt være noen som skal kunne henvende seg på samisk til Tromsø kommune og benytte seg av det samiskspråklige tilbudet som gis gjennom det å være innenfor forvaltningsområdet.

Vi mener derfor at samtidig som Tromsø blir innlemmet i forvaltningsområdet, må statlige myndigheter også bidra til at samisk blir et hverdagsspråk i Tromsøområdet. Dette kan både være å styrke den samiske barnehagen, språksenteret i Ulsfjord og gi voksne anledning til å ta språket tilbake gjennom voksenopplæring samt andre språktiltak. I den sammenheng vil også etablering av Samisk Hus i Tromsø være en viktig språkarena.

Dette er tilak som NSR mener er like viktig å satse på som å få innlemmet Tromsø inn i forvaltningssområdet. Og for å gjenta det jeg sa i Sameradioen på spørsmålet om hva NSR foretrekker, så var svaret: Ja, takk begge deler. Det ene utelukker ikke det andre!!!

1 kommentar:

Silje sa...

Jeg er enig i at man må ha to tanker i hodet samtidig her. Samisk hus i Tromsø burde komme på plass som en ordentlig markering av at kommunen er klar for å komme med i forvaltningsområdet for samisk språk.

Jeg under meg også over at AP ordfører Hausberg og Tromsø er klar for forvaltningsområdet, mens her i Alta har jeg fått signaler om "at det ikke er aktuell politikk" fra høyeste hold (AP). Vi her i Alta har 1/5 del av alle elever som har samisk som fag - og burde stå aller først i køen av "bykommuner". Om Alta kom med ville kommunen få rundt regnet 7 millioner kroner for å gi de samiske innbyggerne et tjenestetilbud. Nå er situasjonen den at vår samiske befolkning nektes tilgang til de ressursene som tospråklighetsmidlene representerer. Enda vi trenger tjenester på samisk, både i pleiehjem og i form av andre kommunale tjenester.

Hvordan kan AP sin samepolitikk bli så vidt forskjellig ut i fra hvem som uttaler seg? Det er uforståelig for meg. Jeg bare håper at Tromsøs interesse for forvaltningsområdet for samisk språk - kan utløse tilsvarende interesse her i Alta.