mandag 10. november 2008

Fremskrittspartiets satsning til sametingsvalget.

Jeg leser i dagens Sagat at Frp satser sterkt til sametingsvalget, hvor de skal stille lister i 5 av nordligste valgkretsene. For å vinne mandater topper de listene med profilerte samer som har sagt seg villig til å drive samepolitisk valgkamp for partiet.

For meg blir det et paradoks at Frp i det hele tatt vurderer å stille lister til sametingsvalget, spesielt med tanke på det grunnsynet de har i forhold til det samiske. Eksemplene er mange. I deres partiprogram for 2005 – 2009 fremkommer det helt klart at ett av Frp`s prinsipper er å «Avvikle Sametinget». FrP mener videre at ILO-konvensjon nr. 169 er irrelevant som instrument for å regulere forholdet mellom samisk og norsk etnisitet i norge. Når det gjelder samisk språk mener FrP at det kun skal være ett hovedspråk i Norge, og det er norsk. Dette innebærer at samisk skal reduseres til et valgfritt sidemål. FrP har dessuten markert seg i stortingssammenheng ved at de jevnt over ikke har støttet en eneste samepolitisk sak, det være seg kultursatsning, rettigheter, språk eller annet. Disse eksemplene viser alene at FrP, med sin politikk, kun har til formål å rive ned det møysommelige arbeidet som det samepolitisk har vært kjempet for i flere titalls år.

Hvordan skal de samene som stiller på FrPs lister kunne forsvare dette i en valgkamp, og ikke minst i sametinget, dersom de skulle få inn mandater?

Vanligvis har jeg stor respekt for mine samepolitiske kollegaer, men jeg må innrømme at det blir vanskelig å ta FrP seriøst når man vet hvilket syn som ligger til grunn for deres «samepolitikk». Som same er jeg opptatt av å fortsatt bygge opp det samiske samfunnet. Derfor vil FrP i sametinget ikke bare utgjøre et paradoks, men vil også undergrave sametinget som det urfolkparlamentet det er ment å være.

21 kommentarer:

Anonym sa...

I følge Sagat stiller FrP med Ivar Simonsen som toppkandidat. Også Willy Åmo er sentral. Det forteller vel alt???

Ivar M. Simonsen sa...

Hei Randi, og takk for sist kollega!

Problemet til deg og den øvrige menigheta er at dere ikke har mer enn mannsjit legitimitet i den urbefolkninga ILO var tiltenkt å beskytte. Sametingets legitimitet er tuftet på Sameloven. Dessverre har Sametinget aldri gjort anstrengelser for å skaffe seg folkelig legitimitet. Heller det motsatte ved å lukke manntallet på våren i valgåret i tilfelle folk flest skulle bli engasjerte og skrive seg inn for å opponere med sin stemmegivning.

Ja Randi. Jeg vil undergrave Sametinget. Sametinget ble i sin tid opprettet for å virke "for og blant" den samiske befolkningen. Dette har Sametinget aldri klart fordi tingets egenfokusering og byråkrati ble viktigste.
Akkurat som det står i FrP sitt prinsipprogram mener jeg at stemmeretten skal være alminnelig. Det er den ikke når 90 prosent av den urbefolkningen ILO-konvensjonen skal besytte ikke står i manntallet med stemmerett av forskjellige årsaker.

Akkurat som FrP mener jeg at ILO misbrukes for å tilføre en smule makt og mye ressurser til en liten gruppe politiske aktive samer.
Husk på Randi. De færreste etterkommerne av de samene som bygde båter til vikingene har rett til å skrive seg inn i manntallet fordi de ikke oppfyller språkkriteriene.
Det er de menneskene som likevel har bevart språk, identitet og stolthet i skjul jeg vil ha fram i lyset. Jeg håper jeg lykkes med dette gjennom Norges største parti Forstår du ikke at du med din egoisme og fordømmende holdning forsøker å stigmatisere verdifulle og likeverdige mennesker i din omgangskrets med ”sametingsmakt”?

Jeg er ikke helt sikker på hva du mener med ”de samepolitiske sakene det har vært kjempet for over flere år”? Du vet like godt som jeg at det opprinnelige og ekte samiske språket i Havlandet fikk sin endelige språkdød etter at Sametinget ble opprettet. Hva har Sametinget gjort for å stoppe denne "fornorskningsprosessen"?
Hvilke konsekvenser ser du da om Sametinget nedlegges og oppgavene overføres til lokaldemokratiet, slik forarbeidene til Sameloven er åpen for? Jeg ser bare en konsekvens: En forbigående arbeidsledighet i Karasjok.

Til slutt Randi. Jeg liker at du er saklig. Å føre videre NSR sine tidligere bakvaskelser og løgner om meg slik "anonym" insinuerer fører ingen steder hen. Det skader bare avsenderen og dennes omgangskrets!

Beste hilsen Ivar

Anonym sa...

Meget interessant å lese ivar m. simonsens kommentarer. Han mener at randi skum m.fl. ikke har en "mannsjit legitimitet". Men det har vel han selv, eller...????

Randi Kristin sa...

Ettersom Simonsen fremhever at Sametinget ikke har ”mannsjit legitimitet” blant samene, har jeg to spørsmål til han. Hvilken legitimitet mener Simonsen FrP har blant samene, og hvilket grunnlag bygger partiet sin samepolitiske legitimitet på?

Anonym sa...

Det blir utvilsomt en spennende valgkamp, også her i Vesthavet valgkrets. Jeg er særlig spent på hva velgerne sier om FrP og hvorvidt partiet får oppslutning ved sametingsvalget.

Anonym sa...

Du Heidi, du Heidi....
Har du flyttet ut i Vesthavet, til Island eller Jan Mayn ??? Kanskje sammen med han Tjikom ??

Ivar M. Simonsen sa...

Akkurat Heidi. Dette blir ikke enkelt, men så legger jeg heller ingen personlig prestisje i prosjektet. Jeg har ganske enkelt bare tatt på meg en plikt til å representere samene som elsker frihet og hater unødige utgifter, skatter og avgifter. Så får vi heller se om disse vil slutte opp om sametingsvalget.

Samene i FrP har fått applaus fra partiet om at de samiske tradisjonene er verdifulle og at partiet er stolt av den samiske folkegruppen.
FrP sitt ankepunkt mot Sametinget er derfor bare politisk motivert ut fra det liberalistiske hovedprinsippet om like muligheter, plikter og rettigheter. Slik er det ikke i Norge, der samemanntallet bygger på prinsippet om ”medlemsskap” på bakgrunn av språkbruk i hjemmet etter 1910,- eller deromkring. Altså ikke på en alminnelig stemmerett blant det samiske folket. Dessuten lukker samemanntallet ca fire måneder før valget. Etter 31. mai er det forbudt å skrive seg inn i manntallet. Sametingsvalget er dermed det eneste valget i den frie verden der det ikke er mulig å mobilisere ”hjemmesitterne” underveis i valgkampen.

Det er ingen hemmelighet at hjemmesitterne (de ikke manntallsførte) er det største velgerpotensialet til sametingsvalget. Jeg ser at NSR sitt problem er at organisasjonen allerede har utnyttet potensialet sitt maksimalt. NSR har dessuten allerede skjøvet en rekke av sine flinkeste folk til partiene, spesielt til Ap, men også til FrP. Hva gjør så NSR når samene tilsluttet de politiske partiene etter hvert blir å besitte de fleste plassene i Sametinget? Jeg lar foreløpig spørsmålet stå åpent, men om FrP ikke klarer å lede Sametinget inn på et demokratisk spor, så vil vi støtte ethvert forslag om nedleggelse av tinget.

Jeg har foreløpig ikke svart på spørsmålet fra Randi om legitimitet. Spørsmålet var vanskelig å besvare fordi jeg var redd for å ikke klare å tøyle sarkasmen. Det er helt utrolig at ei flott jente som en velbefaren i jusstudent,- og som til og med har fungert som president, mener at partier og interesseorganisasjoner skal ha legitimitet til å handle på vegne av folket. Så vidt meg bekjent er dette bare gjennomført av Castro, og av lignende regimer.

Til Randi vil jeg derfor påpeke at i Norge det er folkestyre. Det vil si at det er folket som gir fullmakt, og dermed legitimitet, til de politisk valgte organene til å handle på folkets vegne. Dette gjøres ved alminnelige valg der alle innenfor en grense har stemmerett uavhengig av for eksempel rase, kjønn, politisk overbevisning eller språkbruk i hjemmet.
Ved Sametingsvalget har derfor Norge et demokratisk problem i verdensmålestokk. Jeg er enig med Puma og resten av den frie verden om at verken NSR eller andre har legitimitet til å blande seg inn i de folkevalgtes styring av Sametinget.
NSR har tilslutning fra medlemmer og oppslutning ved valg, men legitimitet til å styre landet har de altså ikke,- uansett hva Randi synes å være manipulert til å tro.

Anonym sa...

Nå tror jeg det gikk litt vel fort i svingen her Ivar. Legitimitet er jo ikke noe man utelukkende får ved valgoppslutning. Og det er heller ikke riktig som du forsøker deg på, at legitimitet utelukkende er noe som angår folkevalgte. Man kan godt snakke om legitimiteten til bl.a. politiske partier, interesseorganisasjoner osv. Resten av diskusjonen legger jeg meg ikke borti.

Anonym sa...

Angående legitimitet !

Med legitimitet mener men vel hvor stor andel representasjon det er av en viss populasjon, eller hva ???
Slik defineres legitimitet i Wikipedia:
Legitimitet (fra latin legitimare) er grunnlaget for den type politisk makt som blir utøvd både med en bevissthet fra myndighetenes side om at de har rett til å styre og med en tilsvarende folkelig anerkjennelse av de styrende som autoritet, altså som en legitim makt. Begrepet legitimitet gjelder altså den prosess eller det bånd som et sosialt system rettferdiggjøres gjennom av sine medlemmer, slik at de styrende gis rett til å utøve makt av de styrte. Mens autoritet referer til en spesiell posisjon, så henviser begrepet legitimitet til hele systemet av myndigheter.

Overført til samiske forhold blir det etter min mening slik:
De styrende (Sametinget) gis rett til å utøve makt av de styrte (samene).
"Å utøve makt", må man vel kunne si er "å styre": Fordele midler til samiske forhold (budsjettfordeling), forvalte myndighet i samiske forhold innenfor Statene tildelte myndighet, osv, osv, i praksis den virksomhet Sametinget bedriver.
Hvem er så samene ? Er det bare de som har skrevet seg inn i samemantallet, eller er det alle samene som berøres av Sametingets styring ??? Dat lea gažaldat ?

anonym 2

Anonym sa...

Jeg er mest opptatt av Frps menneskesyn som overhodet ikke harmonerer med det syn sametinget bør ha utad.Han later til å ha et kvinnesyn som er minst like ille når han skriver .."uansett hva Randi synes å være manipulert til å tro". Kvinner kan ha selvstendige tanker uten at de er maipulert til det.. Skammelig.

Randi Kristin sa...

Når Simonsen skriver at dagens Sameting ikke har legitimitet, er det betimelig å spørre hvilken legitimitet han mener FrP har som ikke dagens Sameting har. Det var dette jeg ønsket å få et svar på. Jeg antar Simonsen har en formening om det, når han så sterkt viser til at dagens sameting ikke har "mainnsjit legitimitet".

Ivar M. Simonsen sa...

Det var bra med litt utfyllende avklaring fra anonym. Jeg er fornøyd med at jeg i innlegget mitt i hovedsk bygger på de samme tankene som vi finner i Wikipedia.
Jeg er svært opptatt av at det er i en blogg jeg skriver i. En sametingsrepresentant sin blogg. Ikke en avhandling. I en blogg er jeg meget bevisst med å ”kutte svingene” mest mulig og ikke bruke fremmedord for å få debatten mest mulig lettlest.

I enhver diskusjon forventer jeg at mine meddebattanter har grunnlagsinformasjon i saken, derfor kutter jeg slik informasjon bort ”i svingene”. Nu er jeg svært interessert i å få vite hvilke autoriteter det bygges på i beskrivelsen av FrP sitt menneskesyn og hvorfor Sametinget ikke bør befatte seg med dette menneskesynet. Dette er kilder jeg ikke kjenner til. I kjønnsdebatten synes jeg at FrP sitt menneskesyn harmonerer perfekt med det samiske språket som heller ikke skiller på kjønn, men bruker det kjønnsnøytrale pronomenet ”son”. FrP skiller heller ikke på kroppsfasong. Det ser vi blant annet i FrP sin avvisning av kjønnskvotering.

Skal vi snakke om et forkvaklet menneskesyn, så må Sametinget stå i første rekke for å ha stilt seg bak ødeleggelsen av det samiske språket.
Blant annet læres folk nu opp via lærebøkene til å bruke ordet ”dat” om folk. I mitt samiske språk, med eldgamle røtter i Havlandet, brukes ”dat” bare om dyr og ting. Om mennesker bruker vi det respektfulle pronomenet ”son”. Det skriker i meg når samene i Karasjok bruker dette foraktelige og dyriske begrepet ”dat” om sine medmennesker.

Ivar M. Simonsen sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.
Ivar M. Simonsen sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.
Ivar M. Simonsen sa...

Beklager Randi at du åpenbart ikke har oppfattet svaret mitt i det tidligere innlegget. Kanskje var jeg ikke presis nok?

Jeg gjentar derfor igjen. I Norge er det folkestyre. De lovlig valgte og styrende organene får fullmakt og dermed legitimitet fra folket til å styre. Samemanntallet er ikke et representativt manntall for det samiske folket, da man kan anslå mindre enn en tiendedel som manntallsførte.
Verken NSR eller FrP har legitimitet til å styre på vegne av folket. Disse organisasjonene har bare tilslutning ved medlemskap og oppslutning ved valg.

Hvordan skal jeg makte å svare deg klarere?

Beste hilsen Ivar

Åge sa...

Bruken av legitimitet !

Jeg ser at debatantene gjennomgående bruker ordet "legitimitet"; om Sametinget har legitimitet. Jeg er opptatt av om man bruker ordet rett i henhold til betydningen, noe jeg er usikker på om det gjøres. I innlegget ovenfor refererte jeg Wikipedia's definisjon av "legitimitet". Kanskje det er på sin plass å referere hva Aschehaugs Konversasjons Leksikon sier om "legitimitet". Sitat: "I statsvitenskapen brukes legitimitet i forbindelse med styresmakten el. dens handlinger når disse er i overensstemmelse med landets konstitusjon el. alm. godtatte regler for politisk styre. Også om det faktum at regjering er alm. akseptert av landets borgere."
Overført til samiske forhold kan man antakelig si det slik: Legitimitet i forbindelse med Sametinget som styresmakt og dets handlinger (styre) bør være i overensstemmelse med landets konstitusjon eller alminnelige godtatte regler for politisk styre. Videre at Sametinget bør være alminnelig akseptert av samene.
Det er vel ingen tvil om at Sametingets styre er i overensstemmelse med landets konstitusjon, ei heller med alminnelige godtatte regler for politisk styre. På dette punkt er det nok ingen tvil om at Sametinget har legitimitet.
Er så Sametinget alminnelig akseptert av samene?? Nå kommer man nok en gang inn på spørsmålet om "hvem er samene?". Som i forhold til Wikipedias definisjon, må man spørre seg: Er "samene" å forstå som de som har skrevet seg inn i samemantallet, eller må man forstå det som alle samer i landet ? Må Sametinget, for å ha legitimitet, være alminnelig akseptert av alle samer i landet, eller holder det å være alminnelig akseptert av dem som har skrevet seg inn i samemantallet ?
Som tidligere sagt, må også Sametinget, for å ha legitimitet, være gitt rett til å styre av samene. Og hvem er så samene??
Debattantene bør tenke over disse forhold når dem debatterer Sametingets legitimitet.
Til slutt vil jeg si at jeg er den samme som "anonym 2" ovenfor. Jeg er normalt imot at man skriver anonymt. Så jeg beklager innlegget som "anonym 2". Men det ble nå som det ble fordi jeg hadde litt problem med innloggingsprosessen.

Åge

Anonym sa...

Hei Randi og "folkens" forøvrig !
Hei spesielt til dere NSR-venner.

Jeg har prøvd etter beste evne å gi en generell betraktning om Sametingets legitimitet. Selvsagt har jeg en personlig mening om saken. Først vil jeg berømme Randi angående Bloggen din. Fint at samepolitikerne legger ut blogg. Kanskje det er "skummelt" å ha bloggen åpen slik som din? Men slik jeg kjenner deg Randi, så takler du nok det. Og vanligvis er det nok slik at folk kommer med seriøse kommentarer (bortset fra FRP-folk da).
Hva mener så jeg om Sametingets legitimitet? Jo, jeg er litt opptatt av det som jeg kaller populasjon. Altså hvem er populasjonen "samene"? Det er klart at det er frivillig og alle samers rett til å skrive seg inn i samemantallet. Men jeg er skeptisk til språkkriteriene for å kunne skrive seg inn. Det er vel ikke så utenkelig at vi utelukker mange samer med disse språkkriteriene? Finnes det kanskje samer som ikke har minimum oldeforeldre som sakket samisk? Jeg tenker nå spesielt på sjøsamene, som er en stor populasjon langs kysten av landet.
Så, etter min mening, bør man, for å gi alle samer rett til å skrive seg inn i samemantallet, stryke disse språkkriteriene. Det bør være nok at man føler seg som same og/eller har forfedre som var samer.
Etter en slik redigering kan man kanskje si at samemantallet er fritt; dvs at alle samer har rett til å skrive seg inn. Og når alle samer har rett til å skrive seg inn i mantallet , og dermed kunne være med på å velge inn samer til Sametinget for å styre, da kan man nok si at Sametinget er blitt gitt rett fra samene til å styre over samene og samiske saker. "De styrende er blitt gitt rett til å styre av de styrte".

God debatt videre, og neste år er det valg. Godt valg !

Åge

PS: Nå fikk jeg problem med innloggingen igjen. Så jeg logger meg på som anonym.

Ivar M. Simonsen sa...

Krenkende.

Hei Åge, jeg er så enig med deg. Denne gangen skrev du rett fra hjertet!
Jeg har også sagt tidligere at Randi er ei flott jente. Jeg trur også hun vil forstå dette med legitimitet bare hun får sine signaler seg fra de ”grå eminensene”,- som man bare hører om men sjelden ser. Ut over dette trur jeg nu at seriøsiteten av og til kan være nokså likelig fordelt i alle leire.

Jeg er helt ut enig med deg Åge i at manntallsreglene er krenkende. Spesielt ovenfor førstegangsvelgeren som kan ha bunnsolide samisktalende aner før 1930, men som likevel ikke får skrive seg inn i manntallet på grunn av språk-/generasjonskravet. Dette er eksklusjon på høyst usaklig grunnlag. En praksis man bare finner sidestykke til i de mest ekstreme religiøse sektene.

Sentralt i NSR hadde jeg et godt og respektfullt forhold til ei anna flott jente som dessverre døde så alt for tidlig. Persen het hun,- var fornavnet Sisilie?
Vår overbevisning var at de fleste i Nordnorge har sterke samiske aner. Hun var landsstyremedlem da det ble fremmet som sak i NSR at samemanntallet måtte tuftes på geografi. Blant annet hun og jeg snakket mye om at manntallet ikke måtte bygge bare på følelser, familiebånd og språkkriterier, men heller på respekt for enkeltmenneskets egenverd innenfor gitte regioner.

Både persen jeg var opptatte av at Sametinget måtte få legitimitet i folket for å overta politisk ansvar. Akkurat som Åge er inne på i sitt innlegg, innså vi at slik legitimitet bare kan oppnås ved alle med samiske aner får stille til sametingsvalget med like muligheter og rettigheter.

Hvorfor ble det dørge stille om disse prinsippene om politisk likestilling uavhengig av språkbruk i hjemmet da Persen døde? Hvorfor ble denne sentralt tillitsvalgte aldri tildelt heder og ære fra NSR. Førte hun kanskje ikke en god politikk? En politikk som kanskje lå for nært opp til den politikken FrP vil føre i Sametinget.

Vidar Andersen sa...

Debatten om legitimitet og innskriving i manntallet er meget interessant siden en av delspørsmålene for å komme fram til en løsning på det er hvem som skal telles med i det samiske samfunnet. Dagens kriterier er tuftet på etnisitet, altså etnisk nasjonalisme. Den andre siden av skalaen er tilhørighet uavhengig av etnisitet, som i USA er man amerikaner om man er amerikansk statsborger og intet annet. En liten bevegelse fra etnisitetkriteriet tror jeg kunne vært på sin plass, hvor folk som er gift med samer får muligheten å påvirke samepolitikken ved valg.

Anonym sa...

Jeg er totalt uenig i det site innlegget om at inngifte skal kunne melde seg inn i samemanntallet. Og hvorfor skal man forresten på død og liv ha med hummer og kanari i dette manntallet? Hele poenget er jo at dette er et manntall for samer. Så kan man jo diskutere hvem som er same og hvem som ikke er det. Er det for eksempel en som er totalt ukjent med samisk kultur og levesett, og som egentlig ikke kjenner seg som same selv om vedkommende har noen samiske aner langt baki der...? Jeg mener nei!

Dagens kriterier for samemanntallet er bra som de er, eventuelt kunne man vurdert å skjerpet den med egenerklæring om at man føler seg som same. Kanskje man da kunne unngått å få folk på sametinget som stiller i norsk bunad!

Men det som er helt sikkert er at inngifte aldri kan bli samer, uansett hvor mye enkelte skulle ønske det. Har dere som foreslår noe sånt reflektert over hvordan dette vil fungere i praksis? Hva skjer ved evt skilsmisse feks? Og skal disse inngifte kunne stille til valg også? Vi kan jo risikere en situasjon der flertallet på sametinget består i etniske nordmenn. Hva skal vi da med sametinget???

Ivar M. Simonsen sa...

Vel, er jeg kjent med at rasehygienen står sterkt i mange kretser rundt Sametinget, men…
Etniske nordmenn,- genetiske samer med tusenårig kystsamisk kulturkompetanse i hodene, etniske samer med innlandsklima i blodet, ”hummer og kanari”. Hvor mener Randi sine tilhengere at grensen mellom disse ”rasene” går?

Når noen av innleggene i denne bloggen leses sammen med Randi sitt første innlegg blir jeg virkelig skremt. I Randi sitt første innlegg gis det sterke signaler om at det ikke skal bli enkelt å være den personen i Sametinget som fremmer annen politikk enn gjeldende ”samisk etnisk hygiene”. Det andre innlegget, som er anonymt, følger opp med klare fordømmelser av Willy Åmo og meg som personer.

Etter flere fundamentalistiske ytringer, og spesielt ”hygieneinnleggene” i denne bloggen, er jeg svært usikker på hvilke anonyme farer og mobbeteknikker som måtte finnes der ute ”på vidda” mot meg og min familie. Jeg må derfor bare tilstå at jeg har våknet et par netter, fast bestemt på å skrive til Siv at jeg ikke tør å stille til sametingsvalget på en FrP liste. Mulig jeg skriver til henne i morra…