onsdag 29. september 2010

Tør, tør ikke???

Sametinget har nylig behandlet Innspill til reindriftsavtalen, hvor det ble rettet et spesielt fokus på arealproblematikken i reindriften. Dette er med rette en stor og viktig sak som fortjener en grundig og skikkelig behandling.

En bærekraftig reindrift forutsetter et stabilt ressursgrunnlag. I dag utgjør omfanget av gjennomførte og planlagte inngrep i beiteland en så stor trussel mot reindriften at det er i ferd med å slå beina under næringen. Dette er svært bekymringsfullt. Inngrep i beitearealer representerer ikke bare tap av beiteland, men også inngrep i reindriftens rettigheter.

I første halvdel av 2010 var det i forhold til kraftutbygginger alene - over 260 planlagte prosjekter med lokalisering innenfor reinbeiteområder. Fra NVEs side er det signalisert at dersom kraftlinjen kV 420 blir bygget, vil dette legge til rette for flere kraftanlegg som kan tilknyttes linja. Her snakker vi både om nye vindmølleparker og småkraftanlegg. Dersom kV 420 blir bygd, er det derfor grunn til å tro at antallet på framtidige kraftutbygginger blir mangedoblet. Disse inngrepene kommer i tillegg til gruvedrift, utbygging av store hyttefelter med mere.

Under debatten om Sametingsrådets beretning i går, ble det fra Aps side slått et poeng ut av at når reindriften trenger hjelp – ja, så kommer de løpende til Sametinget – men ellers er de ikke interessert i Sametinget. Arealproblematikken handler ikke bare om det faktiske inngrepet – det handler også om en urfolksnæring som er i ferd med å forsvinne som følge av et massivt ekstern press. Når dette i tillegg er ferd med å rokke ved selve eksistensgrunnlaget for næringen, da utgjør det også et folkerettslig problem – og det bør absolutt ligge innenfor Sametingets ansvarsområde.

Sametingspresident Egil Olli snakket under beretningsdebatten i går om at han var opptatt av skikkelige prosesser før rådet kunne bekjentgjøre sine holdninger i større politiske saker, blant annet i forhold til kV 420. Grundige prosesser synes ikke å gjelde i forhold til arealproblematikken, all den tid AP og flertallet stemte i mot å fremme arealsituasjonen i reindriften som en ny sak for plenum.

I henhold til Ollis presisering om at rådet daglig jobber med arealsaker, skulle de ha et godt grunnlag for å fremme en slik sak for plenum. Kanskje er arealsaken et så kontroversielt tema i flertallet at de rett og slett ikke tør å fremme dette som en egen sak?

3 kommentarer:

Sparkepikene sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.
Mariann sa...

Arealspørsmålene for reindrifta er avgjørende for næringens fremtid. Jeg har ikke vært med på å stemme ned en ny sak om å lage et arealprosjekt. Posisjonen har foreslått for NSR at dette kunne fremmes som en ny sak. Jeg er helt enig i at det MÅ fremmes som NY sak og ikke slik NSR fremmet sine synspunkter. Det blir helt feil etter mitt syn, å komme med instrukser til Sametingsrådet gjennom innspill til reindriftsforhandlingene - som jo skal overleveres NRL og LMD.

Tror vi bare er uenig i fremgangsmåten her, Randi!

randisku.blogspot.com sa...

Sametingesrådet har ingen suveren rolle i forhold til plenum. Sametingets plenum har tvert i mot en instruksjonsmyndighet ovenfor Sametingsrådet. Fra NSRs side ble det bedt om at det måtte reises en ny sak som omhandler arealsituasjonen.